اقدامات عملي براي اقتداربخشي شوراي عالي آب

1- تشکيل کارگروه هاي تخصصي فني از خبرگان براي بررسي موضوعات قابل طرح در شورا و مصوبات، از جهت عدم مغايرت با قوانين و اسناد بالادستي
2- تهيه بانک اطلاعات هدفمند از خبرگان (کارشناسان، دانشگاهيان، سمن ها و ...)
3- تشکيل تيم براي نظارت و پيگيري اجراي مصوبات شورا و تهيه دستورالعمل رورش ارزيابي و تعريف معيارهاي مربوطه
4- تدوين نظام نامه شوراي عالي آب به منظور تقويت سازوکار اداري و مالي دبيرخانه و کارگروه هاي تخصصي شورا و پرهيز از رفتارهاي سليقه اي دولت ها و نهادهاي عضو شورا
5- تهيه ملزومات و پيوست هاي اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي پشتيبان و خلاصه سياستي مربوطه براي تصميم سازي و اجراي مصوبات شورا
6- تدوين و اجراي سازوکاري براي تعيين موضوعات سياستي و بنيادي توسط دبيرخانه شورا براي طرح در شورا 
7- تدوين راهبرد و برنامه ارتباطي و اطلاع رساني شورا براي افزايش تعامل اجتماعي
8- ارائه گزارش هاي ادواري از مصوبات، عملکرد و کارکرد شورا در جهت اطلاع رساني شفاف درباره جايگاه و فعاليت هاي شورا (شامل، و نه محدود به، آراي اعضا در رابطه با مصوبات) در فضاي عمومي جامعه
9- ارجاع چالش هاي ملي و فراملي آب به شورا با دعوت از ساير وزرا و ذي نفعان مرتبط
10- بازنگري و شفاف سازي وظايف و مسئوليت هاي هر يک از دستگاه هاي اجرايي براي کاهش تعارضات
11- تدوين برنامه اقدام براي ايجاد وفاق در مباني آمار و اطلاعات بخش آب کشور
12- اقدام لازم براي اخذ ماهيت اصل 791 قانون اساسي براي مصوبات شورا
13- اعلام نظر درخصوص برنامه ها و قوانين کلان از جمله برنامه هاي توسعه پنج ساله، قبل از تصويب
14-تهيه پيشنهاد براي تمرکز کليه سياست گذاري هاي آب در شورا و ساماندهي و حذف موازي کاري ها
15-تهيه لايحه پيشنهادي براي اصلاح قوانين و سياست هاي بالادستي متناقض با اصول توسعه پايدار و ظرفيت آبي کشور
16- تهيه لايحه پيشنهادي براي عضويت نمايندگان بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد (سمن ها و تشکل‌هاي بهره برداران) در شورا و در کارگروه‌هاي داخلي
17- پيگيري و ايجاد بسترهاي نهادي و سياستي مناسب براي پياده سازي حکمراني محلي آب
18- تهيه و اجراي سازوکار ارتقاي شفافيت و پاسخگويي
19- تهيه لايحه پيشنهادي براي عضويت نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه در شورا
20- درخواست از رئيس جمهور و بالاترين مقام دستگاه هاي عضو براي حضور در جلسه شورا
21- تهيه و ارائه تحليل هاي سياستي موثر و مستمر به نهادها و مقامات عالي کشور (نهاد رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ...) براي تبيين ابرچالش بودن مسئله آب

چشم‌انداز شوراي عالي آب

شوراي عالي آب نهادي است مقتدر براي هماهنگي سياست هاي آب کشور در راستاي تحقق حكمراني خوب و مبتني بر اصول توسعه پايدار در افق 1450

مأموريت شوراي عالي آب

شوراي عالي آب يک نهاد ملي و فرابخشي است که در سال 1379 تشكيل شده است. ماموريت اين نهاد پايش سياست هاي آب کشور، هماهنگ سازي اين سياست ها و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا مي باشد. با توجه به هدف غايي شورا براي حكمراني خوب آب و توسعه پايدار کشور، ايجاد شرايط همكاري بين نهادهاي ذينفع آب و رهبري تصميمات صحيح آن ها يک وظيفه اصلي مي‌باشد. در واقع تسهيل اين همكاري نهادي، جهت دهي و همسوسازي سياست ها براي رسيدن به وضعيت ايدهآل در تامين، توزيع و
مصرف آب ماموريت شورا مي باشد.

راهبردهاي شوراي عالي آب

1- استفاده از ظرفيت کارشناسي پژوهشي کشور براي تصميم سازي و اجراي موثر تصميمات شورا
2- تقويت کارکرد شورا با تكيه بر افزايش سطح آگاهي و مطالبه اجتماعي
3- استفاده از جايگاه منحصر به فرد فرابخشي و قانوني شورا براي حل تعارضات در مديريت آب و کاهش فشارهاي سياسي اجتماعي و تضمين اجراي مصوبات
4- رعايت اصول و الزامات حكمراني خوب براي اصلاح کارکرد و ساختار شورا
5- تقويت اراده سياسي حاکميت براي اصلاحات آبي